Salgs-og leveringsbetingelser for mestersTJEK ApS

20181001


Generelt
Følgende generelle salgs- og leveringsbetingelser er, såfremt intet andet er skriftligt aftalt, gældende for ydelser leveret af mestersTJEK ApS (herefter benævnt MT).

1 Aftale om levering af ydelser
Før arbejdet påbegyndes, skal der være trufffet skriftlig aftale om dette indeholdende opgavens art og omfang, tidsplan og økonomi. Formularer til bestilling af abonnementer er et udtryk for et ønske om indgåelse af aftale og er først en aftale, når den er skriftligt bekræftet af MT.

2 Ejendomsret og ophavsret
2.1 MT har og bevarer ophavsretetten til alle de af MT fremstillede materialer, det være sig software som rapporter, skemaer, håndbøger, undervisningsmaterialer eller lignende materialer som MT har videregivet til kunden indenfor eller udenfor en aftale. Kunden har alene brugsretten til materialerne og må ikke uden MT's forudgående skriftlige samtykke kopiere eller videregive materialerne til nogen tredjepart.
2.2 Ved kundens interne kopiering af fx håndbøger, skemaer, planer eller undervisningsmaterialer må angivelsen af MT's copyright under ingen omstændigheder fjernes.
2.3 Anvendelse af MT's materiale som uddrag og i citatform må kun ske efter forudgående skriftlig aftale herom og da kun med kildeangivelse.

3 Manglende opfyldelse af aftale
MT kan ikke gøres ansvarlig for ikke at opfylde aftaler, helt elelr delvis, såfremt dette skyldes begivenheder uden for MT's indflydelse.

4 Garanti
4.1 MT påtager sig at udbedre fejl, der skyldes mangel ved design eller funktion i forhold til specifikation, af arbejde udført af MT.
4.2 Denne garanti begrænses til fejl, som opstår eller bliver afsløret inden 12 måneder fra leveringstidspunktet.
4.3 I tilfælde af reklamation skal kunden uden ophold tilskrive MT om opstået fejl. Ved modtagelsen af reklamation vil MT hvis fejlen er omfattet af disse bestemmelser, rette fejlen.
4.4 I tilfælde, hvor materiale returneres til MT, skal kunden afholde transportomkostninger samt bære risikoen ved transport.
4.5 MT's ansvar er begrænset til fejl, som opstår under forsvarlig benyttelse. MT hæfter ikke for fejl som følge af forkert installation, vedligeholdelse eller reparation. MT hæfter ikke for fejl, der skyldes normalt slid.

5 Ansvar
5.1 MT er ikke erstatningspligtig for tab eller skade, med mindre det kan dokumenters, at tabet eller skaden er opstået på grund af fejl eller forsømmelse begået af MT i forbindelse med udførelsen af arbejde indenfor en aftale.
5.2 MT hæfter ikke for drifts-, tids-, avance- eller lignende indirekte tab.
5.3 MT løser rekvirerede opgaver, stiller IT-services til rådighed og fremkommer med udtalelser og vejledninger på grundlag af den viden og teknik, MT råder over. MT pådrager sig ikke erstatningsansvar, medmindre det kan bevises at denne viden eller teknik var mangelfuld på tidspunktet for opgavens løsning.
5.4 MT fralægger sig erstatningsansvar for skader, som måtte indtræffe i forbindelse med en anvendelse af data og resultater, som ligger uden for den opgave og uden for det formål, i forbindelse med hvilke MT's udtalelse(r) er afgivet.
5.5 MT fralægger sig erstatningsansvar for fejl i forbindelse med udtalelser, for hvilke det er anført, at disse hviler på en skønsmæssig vurdering.
5.6 Ved udøvelse af audit, tilsyn, træning aller kursus hæfter MT kun for skader, som måtte opstå ved, at MT ikke rettidigt har gjort kunden opmærksom på tilstedeværelsen af mangler.

5.7 MT har intet erstatningsansvar for indtrufne skader, såfremt en skade skyldes en egenskab ved et produkt eller en IT-service som enten ikke er afprøvet eller undersøgt og beskrevet i prøvnings- eller undersøgelsesrapporten eller som afviger fra MT's beskrivelse i prøvnings- eller undersøgelsesrapporten af produktets eller servicens egenskaber eller anvendelse.
5.8 MT har intet erstatningsansvar for indtrufne skader, såfremt et skadesvoldende produkt ikke konkret har været afprøvet af MT.
5.9 MT kan ikke under nogen omstændigheder gøres ansvarlig for et beløb, der er højere end den til køberen fakturerede salgspris for det aktuelle projekt, den aktuelle ydelse eller den aktuelle vare. Ved løbende fakturering er ansvaret begrænset til beløbet af seneste udarbejdede faktura.
5.10 Hvis andre end kunden rejser krav om erstatning mod MT begrundet i forhold, der ligger ud over erstatningsansvar, som MT i henhold til 5.1 til 5.9 påtager sig, er kunden pligtig til at overtage sagens førelse og skadesløsholde MT for alle omkostninger, herunder sagsomkostninger og erstatningsbeløb.

6 Tvister
Såfremt der opstår tvist mellem køberen og MT i forbindelse med udførelsen af en opgave eller fortolkning af aftalen, skal tvisten, såfremt den ikke umiddelbart kan løses ved forhandling mellem parterne, søges løst ved mediation gennem Mediationsinstituttet, www.mediationsintsituttet.com. Mediation skal finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende ”Regler for behandling af sager ved Mediationsinstituttet”. Såfremt mediation ikke fører til en løsning på parternes tvist, kan hver af parterne indbringe tvisten for Sø- og Handelsretten i København, der så afgør tvisten efter dansk ret.